Musicalia Collegii Braunsbergensis Societatis Jesu

Zbiory muzyczne stanowiące niegdyś własność Collegium Braunsbergense Societatis Jesu, przechowywane obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali (Uppsala Universitetsbiblioteket), pochodzą z pierwszego etapu działalności braniewskiej szkoły, zakończonego w roku 1626 splądrowaniem jej siedziby przez wojska szwedzkie i zaborem tamtejszego księgozbioru. Wywieziony do Szwecji księgozbiór jest jedynym obecnie materialnym świadectwem muzycznej przeszłości braniewskiego kolegium. Muzykalia należące do braniewskiego kolegium obejmują obecnie pięćdziesiąt wyróżnionych w niniejszym katalogu jednostek – są to księgi liturgiczne z zapisem chorałowym, druki i rękopisy z repertuarem polifonicznym oraz traktaty teoretyczne.