Laima Budzinauskienė

uni_femaleLaima Budzinauskienė uzyskała licencjat z muzykologii na Litewskiej Akademiii Muzyki i Teatru (1995); kontynuowała studia magisterskie pod kier. Jūratė Gustaitė. W roku 2000 obroniła doktorat poświęcony kapelom kościelnym na Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku pod kier. Jūratė Trilupaitienė. W latach 1996−2002 wykładała w Szkole Artystycznej im. M.K. Čiurlionisa; od roku 2002 prowadzi badania w Litewskim Instytucie Badań nad Kulturą. Od 2010 roku wykłada w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, gdzie od roku 2012 jest kierownikiem Wydziału Historii Muzyki. Opublikowała ponad 20 artykułów naukowych i referatów konferencji krajowych i międzynarodowych. W latach 2007−2012 pracowała w redakcji muzykologicznego czasopisma „Menotyra”. Od roku 2013 jest redaktorem naczelnym czasopisma „Ars et praxis. Jest członkinią Związku Kompozytorów Litewskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii muzyki na Litwie w XVIII i XIX w., źródeł muzycznych i związanych z nimi twórców oraz funkcjonowania kapel kościelnych.