Oksana Shkurgan

uni_femaleOksana Shkurgan jest muzykologiem, absolwentką Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Drahomanowa w Kijowie oraz Studium Doktoranckiego w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. W 2019 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce na podstawie rozprawy pt. „Studia nad muzycznym dziedzictwem Ukrainy. Recepcja i adaptacja muzyki tworzonej w Rzeczypospolitej dla Kościoła rzymskokatolickiego w środowiskach unickich w XVII i XVIII wieku” (promotor: dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN). Jej badania koncentrują się na religijnej kulturze muzycznej środowisk obrządku wschodniego w dawnej Rzeczypospolitej, a w szczególności na muzyce powstałej dla Kościoła prawosławnego i Cerkwi unickiej w XVII i XVIII wieku. W obszarze jej zainteresowań naukowych ważne znaczenie mają badania dotyczące wpływu zdobyczy kultury muzycznej polskojęzycznych środowisk rzymskokatolickich na rozwój muzyki unickiej stanowiącej dziedzictwo Ukrainy. Zajmuje się m.in. problemem recepcji i adaptacji pieśni z polskiego repertuaru rzymskokatolickiego na gruncie unickim, w tym utworów wykonywanych podczas misji bazyliańskich w drugiej połowie XVIII wieku oraz pieśniową spuścizną bazyliańskich misjonarzy o. Kornela Sroczyńskiego (1731–1790) i o. Tymoteusza Szczurowskiego (1740–1812) aktywnie działających na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. W serii Fontes Musicae in Polonia w 2018 r. ukazała się przygotowała przez nią do publikacji książka pt. Simon Maychrowicz (1717–1783). «Nauka zbawienna na missyi Societatis Jesu zwyczayna» (Lwów 1767). Aktualnie pracuje nad edycją faksymilową jezuickiego śpiewnika Pieśni nabożne (Wilno 1745).