Katarzyna Spurgjasz

Katarzyna Spurgjasz studiowała muzykologię i historię w Warszawie, Krakowie, Paryżu i Oksfordzie. Dwa dyplomy magisterskie uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Historyczny, Instytut Muzykologii); w 2020 roku obroniła doktorat tamże („Kolekcja muzykaliów Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego jako źródło do badań kultury muzycznej Śląska w czasach rekatolizacji (1654–1707)”). W latach 2014–2021 była zatrudniona w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW. Od 2021 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Muzykologii UW. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (START 2018) oraz Narodowego Centrum Nauki (Etiuda 2018/19). W latach 2012–2021 zatrudniona kolejno w trzech grantach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jako wykonawca; od 2016 współredaktorka serii Fontes Musicae in Polonia (seria A). Autorka edycji utworów, kilkunastu artykułów naukowych i wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kulturowych kontekstów muzyki w czasach nowożytnych i źródłoznawstwa.
Od 2014 roku współorganizuje festiwal „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu – przestrzeń odkrywania muzyki dawnej i tradycyjnej poprzez koncerty, warsztaty, liturgie, tańce, dyskusje i spotkania.