Ewa Hauptman-Fischer

uni_femaleEwa Hauptman-Fischer jest absolwentką Instytutu Muzykologii UW. Pracuje w Gabinecie Zbiorów Muzycznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, katalogując muzykalia z dawnego Śląska do międzynarodowej bazy źródeł muzycznych RISM. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na źródłach muzycznych, szczególnie na kolekcjach klasztornych, Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą kultury muzycznej śląskich cystersów (pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Jeża). Jest autorką kilkunastu artykułów; wyniki swoich badań prezentowała także na konferencjach polskich i międzynarodowych.

mail