Marcin Szelest

szelestMarcin Szelest jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy, 1997) i The Boston Conservatory (Artist Diploma in Organ Performance w klasie prof. Jamesa Davida Christiego, 1999). Zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J.P. Sweelincka w Gdańsku (1995). Występuje w Europie i USA jako solista, kierownik artystyczny zespołu Harmonia Sacra oraz członek innych zespołów historycznych instrumentów, takich jak The Bach Ensemble, Concerto Palatino czy Wrocławska Orkiestra Barokowa. Jest autorem artykułów poświęconych siedemnasto- i osiemnastowiecznym polskim źródłom muzycznym oraz ich problematyce edytorskiej. Przygotował do wydania w serii Monumenta musicae in Polonia dzieła zebrane Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (Kraków 2007) uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2008). Obecnie jest profesorem organów i kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej oraz organistą kościoła św. Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku.