Tomasz Szewerowski (1646/1647?–1699). Vesperae

Tomasz Szewerowski był absolwentem jezuickiej Akademii Wileńskiej, śpiewakiem i kompozytorem, dyrygentem kapeli wokalno-instrumentalnej unickiego metropolity kijowskiego Cypriana Żochowskiego i jednym z założycieli szkoły kompozytorskiej dla obrządku wschodniego w Wilnie. W roku 1693 wstąpił do zakonu bazylianów w Wilnie, po czym wyjechał do Połocka, gdzie pracował jako kaznodzieja i regens chóru. Następnie objął stanowisko superiora konwentu bazyliańskiego w Białej Podlaskiej. Szewerowski znany był na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej jako wybitny muzyk; jego kompozycji słuchali posłowie na Sejm i królowie Polski. Jedynym zachowanym kompletnie jego utworem jest Wieczernia na osiem głosów przechowywana w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie, będąca przedmiotem niniejszej edycji.